Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Skicenter-Edelweiss, Kerkstraat 6, 6953BM DIEREN, T. 06 – 12364767
e-mail: info@skicenter-edelweiss.nl KvK:09168826 BTW: 169431241

Algemeen 
1. 1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming van een gesloten overeenkomst, van welke aard en/of omvang dan ook, tussen Skicenter-Edelweiss en de klant.
1.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn niet geldend tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Skicenter-Edelweiss en de klant zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en prijzen 
2.1 Alle door Skicenter-Edelweiss gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
2.2 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro en inclusief BTW.
2.3 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende afmetingen , kleuren , gewichten, etc. gelden bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Opdracht 
3.1 De klant is ten opzicht van Skicenter-Edelweiss volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de klant.
3.2 Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Skicenter-edelweiss. Uw gegevens worden gebruikt voor het aangaan en de uitvoering van de leverings-overeenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Skicenter-Edelweiss. De gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

Betaling 
4.1 Bij een bestelling die verzonden moet worden, dient u altijd vooruit te betalen door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden. De bestelling wordt alleen verzonden als het te betalen bedrag is gestort op de rekening van Skicenter-Edelweiss. De bestelling dient binnen zeven (7 ) werkdagen betaald te zijn. Indien de bestelling niet binnen zeven (7 ) werkdagen betaald is, zal deze door Skicenter-Edelweiss geannuleerd worden. Mocht de betaling na zeven (7) werkdagen binnen komen, dan zal het volledige bedrag, minus € 2.50 administratiekosten aan u geretourneerd worden.

Levering en termijn 
5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan over op de klant.
5.2 Afgeprijsde artikelen kunnen niet geruild worden.
5.3 De verzendtijd bedraagt normaal gesproken maximaal tien (10) werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij anders op de webshop van Skicenter-Edelweiss aangegeven. De verzendtermijn van het product bedraagt maximaal dertig (30) dagen. Mocht een artikel niet meer leverbaar zijn na dertig (30)dagen, om welke reden dan ook, ontvangt u hierover bericht.
5.4 Wanneer de overeengekomen verzendtermijn , om welke reden dan ook, door Skicenter-Edelweiss overschreden wordt, zal Skicenter-Edelweiss de klant hiervan per mail op de hoogte stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst voor dat artikel te ontbinden, door dit via een e-mail aan Skicenter-Edelweiss te melden.
5.5 Gedane betalingen door de klant worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat de ontbinding e-mail is ontvangen, op de bank of giro rekening van de klant teruggestort.

Verzending 
6.1 Skicenter-Edelweiss draagt zorg voor het op een juiste manier verpakken, verzenden en transporteren van een verzending. Verzending / vervoer van goederen geschiedt voor rekening en risico van de klant. Ook bij retourneren zijn verzendkosten voor rekening van de klant.
6.2 Skicenter-Edelweiss behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

Garantie en aansprakelijkheid 
7.1 De garantie met betrekking tot de door Skicenter-Edelweiss geleverde goederen beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.
7.2 Skicenter-Edelweiss is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Skicenter-Edelweiss. Iedere aansprakelijkheid voor gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
7.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Skicenter-Edelweiss geleverde goederen, is Skicenter-Edelweiss niet aansprakelijk.
7.4 De klant vrijwaart Skicenter-Edelweiss en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Skicenter-Edelweiss geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Skicenter-Edelweiss en/of door haar ingeschakelde derden.
7.5 De aansprakelijkheid van Skicenter-Edelweiss uit hoofde van de met de klant gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst inclusief BTW.
7.6 Eventuele aanspraken van klant dienen binnen acht werkdagen na uitvoering van de overeenkomst bij Skicenter-Edelweiss te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.

Klantenservice 
8.1 Correspondentie t.b.v. de klantenservice geschiedt via e-mail: info@skicenter-edelweiss.nl of kunt u sturen naar: Skicenter-Edelweiss, Kerkstraat 6, 6953BM DIEREN. T.a.v. Klantenservice.

Toepasselijk recht 
9.1 Op alle overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen is uitsluitend Nederland Recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering worden beslecht door de bevoegde rechter.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)